PRINTVERSIE

1. Introductie ( Laat u de knoop doorhakken of komt u er samen uit?)
2. Dorienke de Grave-Verkerk
3. Over Mediation

4. Hoe verloopt de mediation?
5. Wie neemt het initiatief?
6.
Veel voorkomende vragen


1. Introductie
Als u een conflict voor de rechter brengt, hakt de rechter de knoop door.
De ene partij krijgt gelijk, de andere niet.
Soms een goede oplossing voor een probleem, maar niet altijd de beste.
Eén van de twee partijen zal zich niet neer kunnen leggen bij de uitspraak en in beroep gaan of het vonnis niet of maar half uitvoeren. Bovendien blijft van uw vroeger goede relatie (met uw werkgever of werknemer, met uw handelspartner of met uw buren) niets meer over.
Het kan ook anders. Probeert u eerst samen uit de knoop te komen en slimme oplossingen te zoeken. Het is de moeite waard, naar de rechter gaan kan altijd nog, vindt Dorienke de Grave, ruim twintig jaar werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk.


(top)

2. Dorienke de Grave-Verkerk (1957)
Advocaat Arbeidsrecht en NMI Gecertificeerd Mediator in Amsterdam.

Betrekkingen tussen mensen zijn boeiend, in menselijk opzicht maar ook juridisch.
Ruim 20 jaar ben ik actief in het arbeidsrecht, eerst als jurist bij een vakorganisatie en daarna als zelfstandig gevestigd advocaat. Ik adviseer en treed op voor werkgevers (profit en non-profit), werknemers, ambtenaren en ondernemingsraden.
Kenmerkend voor mijn praktijk: hoge specialisatiegraad, een kordate aanpak, redelijke kosten en persoonlijke betrokkenheid. Betrokkenheid bij mijn omgeving komt ook uiting in bestuurswerk en in lidmaatschap van de deelraad Amsterdam-Zuid van 2002 tot 2006. Nu ben ik kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Sinds 2001 sta ik ingeschreven in het register van mediators van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), inmiddels gecertificeerd.
Als mediator gaat mijn aandacht uit naar menselijke betrekkingen: arbeidsconflicten, politiek/bestuurlijke geschillen en samenwerkingsmoelijkheden in het algemeen, zoals tussen twee bedrijven of binnen een vereniging. Deelnemers aan een mediation waarderen de ruimte die ik hen als mediator geef om hun verhaal te doen en nog meer dat mijn interventies ertoe leiden dat blokkades worden opgeruimd, er zicht op de toekomst ontstaat en een voor beide partijen acceptabele oplossing wordt gevonden om de toekomst in te gaan.

Deelnemers bevinden: “Fijn dat ik nou gewoon m´n verhaal eens kan doen”, “Ik had niet gedacht dat wij er ooit uit zouden komen”, “En al helemaal niet dat het zo snel zou zijn”, “Met vertrouwen gaan wij de toekomst in”.


(top)

3.Over mediation
In iedere verhouding (werkgever-werknemer, bestuurder-OR, buren) ontstaat wel eens een conflict.
U probeert eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen.
Komt u er niet uit dan legt u uw geschil ter beoordeling voor aan de rechter. U bepleit uw standpunt, mondeling en schriftelijk, de andere partij ook. Vervolgens hakt de rechter de knoop door. De een krijgt gelijk, de ander krijgt ongelijk. Niet altijd bevredigend, maar zo werkt ons rechtssysteem.

Het kan anders.
U kunt met mediation uw geschil op een andere manier oplossen.
De aanpak is anders dan bij voorlegging aan de rechter.
Deze methode is er niet op gericht dat u uw standpunt aan een derde voorlegt zodat deze de knoop doorhakt, hopelijk in uw voordeel.
Mediation is er op gericht dat u samen met degene met wie u een conflict heeft aan de slag gaat om een voor beiden aantrekkelijke oplossing uit te werken.

U komt samen uit de knoop.
De mediator helpt partijen daarbij. De mediator is neutraal en houdt zich niet bezig met een schuldvraag. De mediator lost het conflict ook niet op voor u. Dat doet u zelf met uw wederpartij. Het is uw conflict. De oplossing die u daar samen voor bedenkt is zeker de beste.


(top)

4.Hoe verloopt de mediation?
Een mediation bestaat uit een of meer gesprekken tussen u en uw wederpartij onder leiding van de mediator. Eerst haalt de mediator samen met u en de andere partij boven tafel wat er over en weer speelt. Daarna bespreekt u samen welke oplossingen er allemaal mogelijk zouden zijn, ook weer onder leiding van de mediator.
Zitten daar voor beiden aantrekkelijke oplossingen bij — en dat is bijna altijd het geval — dan worden deze, nog steeds onder leiding van de mediator, verder uitgewerkt. Daarna kunt u beslissen of u op deze manier samen uit de knoop bent gekomen.
In dat geval zorgt de mediator voor vastlegging van de afspraken in een overeenkomst en kunt u de mediation afsluiten met ondertekening. Soms lukt dit allemaal in één gesprek, meestal is een aantal gesprekken nodig.


(top)  

5.Wie neemt het initiatief?
Soms komen partijen met een gezamenlijk verzoek bij de mediator. Soms neemt een van de partijen het voortouw.
De mediator informeert dan op diens verzoek de andere partij en nodigt beide partijen uit voor een eerste gesprek.


(top)


6.Veel voorkomende vragen

Is mediation geschikt om mijn zakelijke conflict op te lossen?
Antwoord: Bij uitstek.

- mediation leidt sneller tot een oplossing dan een juridische procedure.
- mediation leidt bovendien meestal tot slimmere oplossingen omdat u en uw wederpartij energie en inventiviteit aanwenden om een oplossing te vinden en niet om elkaars standpunt te bestrijden.
- beide partijen dragen de gevonden oplossing; u heeft geen rancuneuze
tegenstander meer;
- u blijft meester van het probleem en bent niet afhankelijk van inzichten van derden.

Weerstand tegen mediation bij zakelijke conflicten berust meestal op vrees voor (praten over) gevoelens. Gevoelens doen er toch niet toe? Het gaat om zakelijke belangen.
Maar de realiteit leert dat emotionele blokkades soms een zakelijke oplossing in de weg staan. Een juridische procedure gaat om dergelijke blokkades heen en levert u een zwart-wit oplossing.
De blokkade blijft. Zeker in uw langerdurende relaties levert rechtspraak dan geen echte oplossing.

In mediation worden de blokkades opgeheven zodat er letterlijk ruimte ontstaat om aan oplossingen te gaan werken. In deze zin vraagt mediation meer van u dan de gang naar de rechter doet.
Het vraagt uw eigen inspanning om door die blokkades heen te gaan om tot een oplossing te komen.
De mediator begeleidt u daarin.


(top)
Is mediation verspilde tijd en moeite als er geen oplossing komt?

Antwoord: Nee.

Het is natuurlijk wel jammer als uw mediationpoging mislukt. Soms lukt het om toch een deel van de besproken oplossingen te realiseren. De omvang van een eventuele rechtsstrijd is dan kleiner en dat bespaart meestal kosten.
Ook is winst dat de in de mediation opgedane ervaringen meer zicht brengen op wat er is misgelopen en daarmee op uw eigen functioneren of dat van uw organisatie. Hiermee kunt u uw voordeel doen ter voorkoming van volgende of andere conflicten.
Een mediationpoging verslechtert uw positie bij de rechter niet. U geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediationpoging. Wat er in de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een mediation van start gaat.
Hier komt bij dat naar verwachting binnen enkele jaren in civiele zaken mediation een verplicht voorportaal zal zijn voor toegang tot de rechter. We zullen dus met dit model vertrouwd moeten raken. In arbeidsrechtelijke geschillen worden werkgever en werknemer nu al vaak naar mediation verwezen, met name als ziekteverzuim een rol speelt. De praktijk leert dat hierdoor de lengte van het ziekteverzuim bekort wordt.


(top)
Is mediation mogelijk bij conflicten met meer partijen of bij conflicten waar een achterban bij betrokken is?

Antwoord: Ja.

Het is ingewikkelder, maar mogelijk. De partijen die aan tafel zitten moeten wel bevoegd zijn om afspraken te maken om het geschil op te lossen. Zij moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties.

Als in uw conflict de achterban uitdrukkelijk een rol speelt, bijvoorbeeld in een geschil tussen bestuurder en Ondernemingsraad, moet in de mediationgesprekken bij het zoeken naar oplossingen in ieder geval extra aandacht besteed worden aan (communicatie met) die achterban.

(top)
Kan de mediator tijdens of na de mediation advocaat van een partij zijn?
Antwoord: Nee.
De mediator is een onafhankelijke en onpartijdige procesbegeleider. Het enig doel van de mediator is partijen tot een gezamenlijke oplossing te brengen.
De meeste mediators zijn advocaat.De expertise op beide terreinen versterkt de slagkracht.Ook ik kan van rol switchen van advocaat naar mediator en andersom, maar niet in een en dezelfde kwestie.Als ik als advocaat voor u optreed ben ik per definitie niet onafhankelijk en niet onpartijdig en zal ik me bij het zoeken naar oplossingen vooral laten leiden door uw belangen.
Als advocaat kan ik een nuttige rol spelen in de mediation door u met mijn ervaring en deskundigheid bij te staan.

Als u mij inschakelt als mediator zal ik mij per definitie onpartijdig en neutraal jegens u en uw wederpartij opstellen; anders heeft de mediation geen goede kans van slagen.
Dit betekent ook dat ik niet als mediator zal optreden in kwesties waarin ik als advocaat betrokken ben geweest en niet als advocaat in kwesties waarin ik als mediator betrokken ben geweest.
In een eerste gesprek met u zal ik dan ook nagaan wat uw bedoeling is: zoekt u een mediator of een advocaat?


(top)
Hoe zit het met de kosten?

Antwoord: Goed
.

Mediation is doorgaans goedkoper dan een juridische procedure (denk aan griffierechten, advocaatkosten en een proceskostenveroordeling).
De mediator wordt meestal door beide partijen betaald, vaak aan de hand van een vast uurtarief. De hoogte daarvan varieert afhankelijk van het soort zaak en de gevraagde spoed. In arbeidsgeschillen komt wel voor dat de werkgever een groter aandeel in de kosten van de mediator voor zijn rekening neemt. Soms komen er kosten bij voor zaalhuur en reis-en verblijfkosten.

(top)
Kan ik vrijblijvend met u praten over het conflict waarmee ik nu geconfronteerd word?

Antwoord: Ja.


Tijdens kantooruren te bereiken op kantoor De Grave De Mönnink Spliet advocaten,
telefoon 020 8203350

In spoedgevallen kunt u buiten kantooruren en in het weekend bellen naar 06 - 14 24 42 62.

Of u kunt een bericht per e-mail versturen aan info@degrave-mediation.nl, graag met een korte uiteenzetting van het probleem en vermelding van uw telefoonnummer. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.